Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक २०७४,
स्वीकृत मिति :- २०७४।०१।२८
नेपाल सरकार मन्त्रिपरषद्
2017-10-10   Download
2. सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बाट मिति २०७२/०१/१ 2017-10-09   Download
3. औद्योगिक प्रतिष्ठानका कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसा विरुद्धको आचार संहित   Download