Government of Nepal
Ministry of Industry
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-18 MOI   Download
2. अध्यागमन नियमावली, २०५१ 2017-05-17 MOI   Download
3. श्रम नियमावली, २०५० 2017-05-17 MOI   Download
4. वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
5. लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ 2017-05-17 MOI   Download
6. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ 2017-05-17 MOI   Download
7. सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
8. भ्रमण खर्च नियमावली , २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
9. निजामती कर्मचारीको अाचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-17 MOI   Download
10. खनीज सर्वेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू , २०२४ 2017-05-17 MOI   Download
11. खानी तथा खनीज पदार्थ नियमावली, २०५६ 2017-05-17 MOI   Download
12. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ 2017-05-17 MOI   Download
13. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली, २०४० 2017-05-17 MOI   Download
14. प्रार्इभेट फर्म रजिष्टेशन नियमावली , २०३४ 2017-05-17 MOI   Download
15. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
16. नियमहरु 2017-05-17   Download
17. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
18. अध्यागमन ऐन, २०४९ 2017-05-17 MOI   Download
19. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
20. श्रम ऐन, २०४८ 2017-05-17 MOI   Download
21. सूशासन (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ) ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
22. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
23. लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ 2017-05-17 MOI   Download
24. साझेदारी ऐन, २०२० 2017-05-09 MOI   Download
25. ‌‌‍औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३ 2017-05-09 MOI   Download
26. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ 2016-12-21 उद्योग मन्त्रालय   Download
27. पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ MOI   Download
28. कम्पनी ऐन, २०६३ MOI   Download
29. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ MOI   Download
30. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ MOI   Download
31. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ MOI   Download
32. खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२ MOI   Download
33. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ MOI   Download
34. दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ MOI   Download
35. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ MOI   Download
36. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ MOI   Download