Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक, २०७४ 2017-10-10 उद्योग मन्त्रालय   Download
2. कम्पनी ऐन , २०६३ लार्इ संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2017-07-21 MOI   Download
3. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-18 MOI   Download
4. अध्यागमन नियमावली, २०५१ 2017-05-17 MOI   Download
5. श्रम नियमावली, २०५० 2017-05-17 MOI   Download
6. वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
7. लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ 2017-05-17 MOI   Download
8. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ 2017-05-17 MOI   Download
9. सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
10. भ्रमण खर्च नियमावली , २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
11. निजामती कर्मचारीको अाचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ 2017-05-17 MOI   Download
12. खनीज सर्वेक्षण (भत्ता तथा सुविधा) नियमहरू , २०२४ 2017-05-17 MOI   Download
13. खानी तथा खनीज पदार्थ नियमावली, २०५६ 2017-05-17 MOI   Download
14. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ 2017-05-17 MOI   Download
15. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली, २०४० 2017-05-17 MOI   Download
16. प्रार्इभेट फर्म रजिष्टेशन नियमावली , २०३४ 2017-05-17 MOI   Download
17. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
18. नियमहरु 2017-05-17   Download
19. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
20. अध्यागमन ऐन, २०४९ 2017-05-17 MOI   Download
21. गैह्र आवाशिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
22. श्रम ऐन, २०४८ 2017-05-17 MOI   Download
23. सूशासन (व्यवस्थापन तथा स‌ंचालन ) ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
24. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ 2017-05-17 MOI   Download
25. लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ 2017-05-17 MOI   Download
26. साझेदारी ऐन, २०२० 2017-05-09 MOI   Download
27. ‌‌‍औद्योगिक ब्यवसाय ऐन, २०७३ 2017-05-09 MOI   Download
28. विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ 2016-12-21 उद्योग मन्त्रालय   Download
29. पेटेण्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ MOI   Download
30. कम्पनी ऐन, २०६३ MOI   Download
31. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ MOI   Download
32. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ MOI   Download
33. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ MOI   Download
34. खानी तथा खनिज पदार्थ-सम्बन्धी ऐन, २०४२ MOI   Download
35. स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ MOI   Download
36. दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ MOI   Download
37. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ MOI   Download
38. नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) ऐन, २०३७ MOI   Download