Government of Nepal
Ministry of Industry
Singhadurbar, Nepal

Media Center

News & Notices

Events

Press Releases

S.N. Title Published Date Author
1. Procedural M annual for Foreign Investment in Nepal 2017-10-23 MOI   Download
2. Industrial Statistics 2072/73 2017-10-23 MOI   Download
3. उद्योग र विकास ‌आ. व. २०७३/०७४ 2017-10-16 उद्योग मन्त्रालय   Download
4. Industrial Development Perspective Plan Vision, 2020 2017-09-10 MOI   Download
5. Foreign Investment Opportunities 2009 MOI   Download
6. २०६६ आषाढ MOI   Download
7. २०६६ फाल्गुण MOI   Download
8. आ.ब. २०६५।६६ को उपलब्धी तथा आ.ब. २०६६।६७ को वार्षिक कार्यक्रम समेत MOI   Download
9. २०७१ आषाढ २०७१ आषाढ   Download
10. जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको संचालन एवम् व्यवस्थापन सुधार MOI   Download
11. सुगम ग्याँस उद्योग प्रा.लि.ले फूटरिङ्ग परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा अध्ययन गर् MOI   Download
12. Report on Status and Assessment of EMS Implemented Industries of Kathmandu Valley MOI   Download
13. समझैाता गर्न आउने बारे MOI   Download
14. विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवा अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ MOI   Download