Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce & Supplies
Singhadurbar, Nepal

S.N. Name
1. कार्यान्वयन सम्झौता Open
2. ऐन/नियम Open
3. नेपाल सरकारलाई प्राप्त अध्ययन/तालीमको छात्रवृत्ति Open
4. नीति Open
5. पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधी Open
6. प्रकाशन/प्रतिवेदन Open
7. मनोनयन Open
8. सचिव बैठकको निर्णय र प्रगति Open
9. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक विवरण Open
10. जनगुनासो व्यवस्थापन Open
11. गठन आदेश Open
12. कार्यसम्पादन सम्झौता तथा विवरण Open
13. अधिकार प्रत्यायोजन Open
14. अनुगमन, मूल्यांकन सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था र अनुगमन प्रतिवेदन Open
15. छानबिन प्रतिवेदन Open
16. Other Publication Open
17. SMT तथा कर्मचारी बैठकको निर्णयहरु Open